OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou platné  pro nákup v internetovém  obchodě www.piccolino.cz,  provozovaném společností Lefay s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, Psč 110 00, zapsané v obchodním restříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217229, IČO 02243211, DIČ CZ 02243211, dále jako prodávající. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 01.01.2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost Lefay s.r.o., sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1; IČ: 02243211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 217229. Lefy s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky www.piccolino.cz , kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel obratem potvrdí kupujícímu informačním  e-mailem na jím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá faktický vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost  zkontrolovat a také měnit údaje, které do objednávky kupující vepsal, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete  objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se podrobně seznámil uvedenými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na uvedené obchodní podmínky,   je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi  podrobně seznámit.

Průběh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (především části reklamovaného zboží, či jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do úplného dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část  a to především v těchto případech: zboží se již nevyrábí, zboží se již  nedodává,  nebo se u zboží významným  způsobem změnila cena dodavatele zboží. Prodávající má povinnost sdělit tento fakt kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě, žejiž  kupující část , nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu uvedenou v objednávce a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se  práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy (zejména pak ustanoveními § 1914až1925, §2099až2117 a §2161až 2174 zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku).

Prodávající se zodpovídá spotřebiteli, že prodávaný výrobek  při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má výrobek  vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
 • je výrobek určen  k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek  tohoto druhu zpravidla používá,
 • výrobek  odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je výrobek v odpovídajícím množství, hmotnosti nebo míře
 • výrobek  vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li výrobek  výše uvedené vlastnosti, má právo  spotřebitel požadovat i dodání nového výrobku  bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti výrobku, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového výrobku bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu výrobku, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád  prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve14 denní  lhůtě od převzetí, uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, případně  s uvedením data nákupu, čísla objednávky, a  čísla účtu na který má být částka poukázána.

Pro případné odstoupení od kupní smlouvy také spotřebitel může využit  vzorový formulář, uvedený níže, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy lze také  zasílat  na adresu provozovny Piccolino CZ, Kutnohorská 455/76a, Praha 10, 109 00 , nebo také prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího piccolino@email.cz

V případě, že kupující  odstoupí od smlouvy, je  prodávající povinnen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů ode dne  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze vnímat  jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

Prodávající si dále vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Dostupnost zboží XX dní“  a to především v případě, že zboží již není možné dodat, případně  nahradit jiným, podobným  modelem.  Prodávající zákazníka o této vzniklé situaci  včas informuje. Byla-li část nebo celá částka objednávky již  uhrazena, vrátí se zákazníkovi peníze zpět na účet..

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících a zákaznících jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při užití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Doprava a podmínky dodání

Zásilky jsou po ČR doručovány prostřednictvím přepravní spoelčnosti DPD.

Zásilky jsou odesílány formou dobírky, kupní cenu hradí kupující při převzetí zásilky.

Dopravné a dobírečné se neúčtuje při objednávce v hodnotě vyšší jak 3.999 Kč.

Cena dopravného a dobírečného je uvedena v tabulce níže, viz přílohy.

Dopravné nad 3.999 Kč se mimořádně účtuje u nadrozměrných zásilek a to pouze tehdy, je -li tak výslovně uvedeno na příslušné kartě produktu. U každého takového produktu je cena dopravného uvedena přímo na kartě produktu.

Mezi nadrozměrné zásilky především patří : dětská hřiště, zahradní domečky, skluzavky a pod. 

Prodávající si vyhrazuje právo využít k přepravě zásilek i jiné přepravní společnosti.

 

 

Závěrečná ustanovení

 Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.Uvedené ceny jsou včetně DPH, a jsou platné od 01.01.2014.

Tyto podmínky jsou platné dne 1. ledna 2014

 

PŘÍLOHY:

 

                                          Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

( formulář vytiskněte,  vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:                                                                  Zasilatelská adresa + místo vrácení zboží

Lefay s.r.o.                                                                      Piccolino CZ

Rybná 716/24                                                                  Kutnohorská 455/76a

110 00 Praha 1                                                                109 00 Praha 10

                                             piccolino@email.cz

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží:

 

............................................................................................................................................................

Datum objednání zboží:................................................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího:.....................................................................................................

Adresa kupujícího:........................................................................................................................

 

Případně uvěďte další údaje: ( nepovinné)

Číslo dokladu o nákupu:...........................................................................................................

Číslo objednávky:.......................................................................................................................

Číslo účtu pro vrácení částky: :.............................................../................................................

 

Datum:

Podpis:

Upozornění:

Pro veškerou komunikaci laskavě využívejte korespondenční adresu:

Piccolino CZ, Kutnohorská 455/76a, Praha 10, 109 00 tel: 608 565 705, 608 556 797

                                                    piccolino@email.cz

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
GEIS ČR
DOPRAVA PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI GEIS PO CELÉ ČR.
99,00 Kč ZDARMA
Osobní odběr
Osobní odběr v kamenném obchodě Kutnohorská 455/76a, Praha 10 - po tel. domluvě
ZDARMA ZDARMA
GEIS SLOVENSKO do 30 kg
BALÍK DO 30 KG SLOVENSKO- DOPRAVA PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI GEIS
259,00 Kč ZDARMA
SLOVENSKO - SPECIÁLNÍ DOPRAVNÉ
Doprava Slovensko - nadrozměrné zásilky jako nábytek, hřiště , skluzavky. Aktuální dopravné bude dodatečně vypočítáno dle vzdálenosti a váhy po odeslání objednávky.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
DOBÍRKA
PLATBA PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY
39,00 Kč
OSOBNÍ ODBĚR
ZBOŽÍ BUDE UHRAZENO V NAŠÍ PROVOZOVNĚ V HOTOVOSTI
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF